راه حل ششم

6) اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارایه خدمات

یکی از علل عمده ایراد صدمه به بیماران به هنگام ارائه خدمات درمانی، وقایع مربوط به داروها هستند . خطاهای داروئی به هنگام تهیه ، تجویز ، توزیع و دادن  دارو به بیمار و پایش آن رخ می دهند ولیکن میزان بروز خطا به هنگام تجویز دارو و دادن آن به بیمار شایعتر برآورد می گردد.رعایت دستورالعمل تلفیق دارویی

 دربخشها الزامی می باشد وبدنبال آن پایش تطابق دستور پزشک با گزارش پرستاری به صورت منظم روزانه چک شود.برای کلیه بیماران ازفرم تلفیق دارویی برای جلوگیری ازتداخلات دارویی وآموزش هنگام ترخیص استفاده شود.


ایمنی بیمار