جدول زمانبندی کمیته رابطین ایمنی بیمار۹۳جدول زمانبندی کمیته رابطین ایمنی بیمار
ردیف ماه تاریخ ساعت 1 اردیبهشت 1393/02/02 09:00-11:00 2 خرداد 1393/03/18 08:30-10:00 3 تیر 1393/04/04 08:30-10:00 4 مرداد 1393/05/13 08:30-10:00 5 شهریور 1393/06/18 08:30-10:00 6 مهر 1393/07/23 10:00- 08:30 7 آبان 1393/08/21 10:00- 08:30 8 آذر 1393/09/19 10:00- 08:30 9 دی 1393/10/24 10:00- 08:30 10 بهمن 1393/11/29 10:00- 08:30 11 اسفند 1393/12/13 10:00- 08:30