راه حل هشتم

8) استفاده صرفاً یکباره از وسایل تزریقات

دراین بیمارستان کلیه وسایل تزریق یک بارمصرف می باشد. تزریق یکی از روشهای شایع در تجویز داروها می باشد.بدیهی است که در صورت عدم رعایت استانداردهای آن ، خطرات زیادی برای ارائه دهنده خدمت- گیرنده خدمت و جامعه خواهد داشت.لذا توجه به دستورالعمل تزریقات ایمن ازالزامات می باشد انجام تزریقات بر اساس استانداردهای زیر صورت گیرد:  

1.    استفاده از وسایل استریل.

2.    برای هر تزریق، از یک سرنگ یکبار مصرف جدید استفاده کنید.  

3.    از یک سرنگ و سر سوزن استریل یکبار مصرف جدید، برای هر بار تلقیح هر نوع واکسن و یا دارو استفاده کنید. 

4.    از آلودگی وسایل ( سرنگ-سرسوزن و ویالها )پیشگیری کنید.  

5.    روی یک میز یا سینی تمیز که مخصوص تزریقات می باشد و احتمال آلودگی سرنگ و سر سوزن وجود ندارد، وسایل تزریق را آماده نمایید. 

6.     حتی المقدور از ویالهای تک دوزی دارو استفاده کنید. 

7.    در صورتی که ملزم به استفاده از ویالهای چند دوزی دارو هستید برای هر بار کشیدن دارو از سر سوزن استریل استفاده نمایید. 

8.    هنگامی که سر آمپول را می شکنید ،با قرار دادن لایه نازک گاز تمیز مابین انگشتان دست خود و جدار آمپول ،انگشتان خود را از آسیب و صدمه محافظت نمایید. 

9.    قبل از اقدام برای تزریق به بیمار، کلیه داروهای تزریقی را ازنظر کدورت،شکستگی جداره آنها و تاریخ انقضاء بررسی نموده و در صورت مشاهده هر یک ازاین موارد ،آنها را به نحوه صحیح دفع نمایید.  

10.توصیه های اختصاصی کارخانه سازنده را در ارتباط با نحوه استفاده،نگهداری و جابجایی دارو مورد توجه قرار دهید.

11.در صورت تماس سر سوزن با سطوح غیر استریل،آن را به نحوه صحیح دفع نمایید. 

12.قبل از آماده کردن دارو و تزریق،دستهای خود را با آب وصابون بشویید و یا با استفاده از الکل ضد عفونی کنید.در صورتی که بین تزریقات ،دست شما کثیف یا آلوده به خون و مایعات بدن بیمار گردید،رعایت بهداشت دست ضروری است.

13.از تزریق به بیمار در نواحی نا سالم پوستی اجتناب نمایید. 

14.نیازی به ضد عفونی کردن سر ویال (جدید ) نیست ولی در صورت نیاز،از سوآپ تمیز والکل 70 درجه تازه استفاده نمایید.از گلوله های پنبه آغشته به الکل موجود در ظرف پنبه الکل استفاده نکنید. 

15.از کاربرد ماده ضد عفونی در زمان تزریق واکسن ویروس زنده ضعیف شده برای تلقیح اجتناب نمایید. 

 

16. قبل از تزریقات اگر محل تزریق بصورت مشهود کثیف باشد، حتما پوست را بشویید. 

17.سرنگ وسر سوزن را از نظر وجود پارگی بسته بندی چک کنید و به تاریخ انقضاء آن توجه نمایید.

18.اگر سر پوش گذاری سر سوزن لازم باشد ،تکنیک استفاده از یک دست را بکار ببرید. 


ایمنی بیمار