راه حل هفتم

7) اجتناب ازاتصالات نادرست سوند و لوله ها

در بازدیدهای سوپروایزری این گزینه بصورت یکی از سوالات چک لیست مطرح می باشد و روزانه در بخش هایی که مورد بازدید قرار می گیرد کنترل می گردد. توجه به سایز ،تاریخ انقضاء،  مدت زمان استفاده از آن ودستور پزشک از الزامات کنترل آن می باشد.


ایمنی بیمار