راه حل پنجم

5) کنترل غلظت محلول های الکترولیت

یک مسئله متداول که درمورد ایمنی داروها از آن ذکر می شود ، توزیع سهوی الکترولیتها است(برای مثال:پتاسیم کلرایدباغلظت meq/ml2 یابیشتر؛فسفات پتاسیم ؛سدیم کلرایدباغلظت 9درصد یابیشتر وسولفات منیزیمبا غلظت50درصد یابیشتر)جهت جلوگیری ازخطا ها خصوصاٌ مواقع بکارگیری نیروی انسانی استخدام جدید، کارورزویا طرحی به نکات ذیل بایدتوجه شود.

·         حتی الامکان داروهای باغلظت بالا دربخش نگهداری نشود

·         داروهای موردنظر ازدیگر دارو ها به صورت واضح جدا شود.

·         کلیه داروهای یادشده با اتیکت قرمز جدا شود

·         هنگام مصرف دارو به دستور پزشک دوباره چک شود

·         نحوه مصرف ورقیق کردن آن درمعرض دید همکاران قرار گیرد

·         علائم حیاتی بیماردرحین مصرف دارویی به صورت متوالی چک وثبت گردد

·         دستورالعمل نحوه رقیق سازی وتهیه دوز موردنظربیمارطبق دستورپزشک دردسترس باشد

·         درصورت تشابه شکلی با اتیکت رنگی از هم جدا شود


ایمنی بیمار