راه حل اول

1) توجه به داروهای با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگیری از خطای دارویی:

کلیه بخش های درمانی لیستی از داروهایی را که اسامی مشابه دارند و احتمال بروز خطا در آنها وجود دارد(چه از نظر نام و چه از نظر شکل و ظاهر آنها) دردسترس کارکنان قراردهند. در داروخانه سرپایی بیمارستان نیز مشابهت های دارویی در دست خط پزشکان و اشتباهات رایج در نسخه نویسی دردسترس کارکنان قرار گیرد.برقراری ارتباط و تعامل موثر با داروخانه و مسئول فنی دارو در ارتباط با اصلاح فرایند توزیع و مصرف دارو در مرکز به منظور افزایش ایمنی بیمارباید صورت گیرد.لذا موارد زیرباید انجام شود:

·         داروهای شبیه به هم (چه از نظر نام و چه از نظر شکل و ظاهر آنها)درباکسها وقفسه های جداگانه چیدمان شود.

·         درخصوص دارو های باغلظت بالا وخطرناک حتما باید نام دارو با برچسب جداگانه مشخص شده باشد.

·        رعایت فرآیند دارو دادن ازجمله تطبیق دارو باکارت دارویی دربالین بیمار ، توجه به نام ژنریک داروها، آگاهی ازنمونه های مشابه دارویی

·         قبل از اجرای فرآیتد دارودادن ازاشکال دارویی ونوع دارو آگاهی کسب نمایید.

·         هنگام دارو دادن ، حتما" بیمار را با نام و نام خانوادگی مخاطب قرار می دهد (وی را به اسم می خواند).

·         هنگام دارو دادن ، یک بار دیگر مشخصات بیمار را با کارت دارویی مطابقت داده شود.

·         هنگام آماده کردن داروها ، به دوز دارو ، شکل دارویی ،تاریخ انقضاء توجه شود

·         هنگام دارو دادن ، نوع دارو ، دوز دارو ، و ... را مجددا" با کارت دارویی مطابقت داده شود


ایمنی بیمار