راه حل چهارم

4) انجام پروسیژر صحیح در محل صحیح بدن بیمار

این مسئله به خصوص در اتاق عمل بسیار با اهمیت است لذا در صورت تصویب از چک لیست جراحی ایمن استفاده خواهد شد و در ضمن بخش ها نیز قبل از فرستادن بیمار به اتاق عمل باید تدابیر پیشگیرانه اتخاذ نمایند.

·         محل عمل به درستی طبق دستورپزشک مشخص شود

·         محل عمل باپرونده بیمار ،ابراز خود بیمار ، شرح حال بیمار وتشخیصهای پرستاری صحه گذاشته شود

·         درصورت امکان محل عمل علامت گذاری شود

·         محل عمل قبل از انتقال به اتاق عمل ویا اتاق تریتمنمت توسط پرستارمسئول بازبینی وصحه گذاری شود

 فرآیند اصلی که درپروتکل جهانی وجودداردعبارتنداز:

·         علامت گذاری محل جراحی

·         فرآیند تایید پیش از عمل

·   یک زمان استراحت(یک وقفه، درست پیش از اجرای جراحی یا روش دیگر در زمانی که هرگونه پرسش وپاسخ داده نشده یاسردرگمی درمورد بیمار،روش ،محل عمل،توسط تیم جراحی یا اجرای روش رفع می شود) که فوراً پیش از شروع یک روش منظور می شود.

علامت گذاری روی محل جراحی، بیماررادخالت داده وبانشانه ای بدون ابهام انجام می شود.نشانه می بایست درکلیه بخشها به صورت یک دست به کاررود.باید توسط کسی که اجرای روش رابه عهده دارد انجام شود، باید درصورت امکان هنگامی که بیمار بیدار وبه هوش است صورت بگیردومی بایست پس از اینکه بیمارآماده عمل شد، قابل رویت باشد. محل عمل درتمام موارد علامت گذاری می شود، شامل محل جانبی وکناری،ساختارهای چندگانه(انگشتان دست وپا ، جراحات) سطوح چندگانه(ستون فقرات).

مقصوداز فرآیند تایید پیش از عمل این است که:

·         تایید محل، روش وبیمارصحیح

·         حصول اطمینان از این که تمام مدارک ، تصویرها وتحقیقات مرتبط دردسترس هستند، به صورت مناسب برچسب زده شده اند ودرمعرض دید قرار دارند

·         تایید اینکه تمامی تجهیزات مورد نیازویا درون کاشت هاimplants آماده هستند.

وقت استراحت فرصتی است تاهر پرسش بی جواب یا سردرگمی وبی نظمی حل وفصل شود. وقت استراحت درهمان مکان اجرای کارطی می شود؛ درست پیش از شروع کار وباشرکت تمامی اعضاء تیم جراحی باید صورت گیرد واز چک لیست جراحی ایمن برای کلیه بیماران استفاده گردد.


ایمنی بیمار