انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :اهداف جهانی ایمنی بیمار
  1. شناسائی صحیح بیماران
  2. بهبود ارتباطات موثر
  3. ارتقاء ایمنی داروهای پرخطر
  4. اطمینان از اجرای جراحی ایمن
  5. کاهش ریسک عفونت های بیمارستانی
  6. کاهش آسیب و ریسک بیماران در معرض خطر سقوط
سنجه های عالی استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران در سایت اعتباربخشی بارگذاری شد.
برای دسترسی سریع اینجا را کلیک کنید.