شرح وظایف


  وظائف واحد اعتباربخشی در بیمارستان

 1. راهنمایی و ترویج استانداردهای اعتباربخشی در داخل بیمارستان
 2. تمرکز بر کیفیت مراقبت های بالینی
 3. شناسایی و تعریف شاخص های عملکرد
 4. شناسایی ، تحلیل و مدیریت ریسک فاکتورهای بالینی در بیمارستان
 5. بازنگری نتایج ممیزی بالینی بر اساس شاخص های تعریف شده و ایجاد توصیه هایی برای بهبود
 6. بازنگری حوادث بالینی نا مطلوب وعوارض جانبی دارو
 7. بررسی شکایات بیماران و کارکنان
 8. بازنگری ممیزی مدارک پزشکی و پرستاری
 9. ایجاد جوی از اعتماد
 10. داشتن جلسات عملی، دارای اختیار، بی طرف و پاسخگو
 11.  سنجش میزان رضایت کارکنان وبیماران