آیین نامه‌ها و فرم‌ها- دستورالعمل ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم گزارش فوری وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات در درمان بیماراندستورالعمل ها
فرم ثبت حوادث بیماراندستورالعمل ها
راهنمای پیشگیری از زخم فشاریدستورالعمل ها
راهنمای داروهای با اسامی و اشکال مشابهدستورالعمل ها
راهنمای داروهای با هشدار بالادستورالعمل ها
راهنمای داروهای حیات بخش و ضروریدستورالعمل ها
فرم گزارش فوری وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات در درمان بیماراندستورالعمل ها
الزامات اخذ رضایت آگاهانه و تشخیصی درمانی ( پروسیجرهای) تهاجمیدستورالعمل ها
بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیماردستورالعمل ها
راهنمای استریلیزاسیون فوریدستورالعمل ها
راهنمای پیشگیری از سقوط بیماردستورالعمل ها
راهنمای پیشگیری از اتصالات نادرست کاتترها و لوله هادستورالعمل ها
راهنمای تضمین صحت داروئی در فرآیند انتقال خدماتدستورالعمل ها
دستورالعمل رفتار با کودکدستورالعمل ها
کودک آزاریدستورالعمل ها
دستورالعمل جراحی ایمندستورالعمل ها
دستورالعمل تزریقات ایمندستورالعمل ها
دستورالعمل استفاده از چک لیست جراحی ایمندستورالعمل ها
راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت حین تحویل بیماردستورالعمل ها
شناسایی صحیح بیماران در بخش بستری و سرپاییدستورالعمل ها