شرح وظایف

تعداد بازدید:۳۴۶۳


  وظائف واحد اعتباربخشی در بیمارستان

 1. راهنمایی و ترویج استانداردهای اعتباربخشی در داخل بیمارستان
 2. تمرکز بر کیفیت مراقبت های بالینی
 3. شناسایی و تعریف شاخص های عملکرد
 4. شناسایی ، تحلیل و مدیریت ریسک فاکتورهای بالینی در بیمارستان
 5. بازنگری نتایج ممیزی بالینی بر اساس شاخص های تعریف شده و ایجاد توصیه هایی برای بهبود
 6. پیگیری حوادث بالینی نا مطلوب وعوارض جانبی دارو
 7.  ممیزی  بالینی و مدیریتی مرکز
 8. بازنگری فرایندهای جاری و ارتقاء مستمر آن
 9. تدوین ، بازنگری و بهبود خط مشی ها و پروتکل های مرکز
 10. ارزیابی از وضعیت استقرار پروتکل ها
 11. ارائه گزارش ارزیابی های صورت گرفته به ریاست مرکز
 12. ارزیابی داخلی در فواصل مشخص از بخش ها و واحدها
 13. آموزش
 14. برنامه ریزی کمیته های مرکز
آخرین ویرایش۰۶ اسفند ۱۴۰۱