معرفی اعتبار بخشی و اهداف

اعتباربخشی

ارزشیابی و اعتباربخشی بیمارستان ها نقش به سزایی در ارتقای کیفیت، ایمنی و اثربخشی خدمات درمانی ارایه شده و افزایش کارایی بیمارستانها دارد. اثربخشی سیستم اعتباربخشی به کیفیت و هماهنگی روش اعتباربخشی، استانداردها و ارزیابان اعتباربخشی بستگی دارد.

اعتباربخشی بیمارستانی فرایند ارزشیابی سیستماتیک و تعیین اعتبار بیمارستان توسط یک سازمان خارجی با استفاده از استانداردهای مطلوب است. ارزیابان اعتباربخشی با استفاده از استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی از طریق مشاهده، مصاحبه و بررسی مستندات، داده ها و اطلاعات مورد نیاز را از مدیران، کارکنان، بیماران و همراهان آنها بهدست آورده و ثبت میکنند. با بررسی میزان انطباق فعالیت های بیمارستان با استانداردهای تعیین شده در زمینه اعطاء یا عدم اعطای گواهی اعتبار به بیمارستان تصمیم گرفته میشود. بیماران و جامعه با آگاهی از درجه اعتباربخشی بیمارستان تصمیم آگاهانه در زمینه انتخاب بیمارستان برای دریافت خدمات سلامتی مورد نیاز خواهند گرفت. اعتباربخشی استراتژی مناسبی برای بهبود کیفیت خدما سلامت، کاهش خطاهای پزشکی، افزایش ایمنی بیماران و بهبود عملکرد بیمارستان است. افزون براین، اعتباربخشی منجر به تقویت آموزش کارکنان میشود.

اهداف اعتباربخشی

آموزش بهترین روشهای انجام کار

ارتقای کیفیت و ایمنی خدمات بالینی

رعایت حقوق بیمار

افزایش اعتماد مردم به بیمارستانها

کاهش هزینه ها و افزایش کارایی بیمارستانها