شاخص های عملکرد سال ۱۴۰۰

شاخص های عملکردی سال 1400

 

شاخص

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

   مرداد

شهریور

مهر

  آبان

   آذر

دی

بهمن

  اسفند

تعداد بستری

1331 1721 2440 2451                

درصد اشغال تخت

49.27% 61.74% 74.98% 80.02%                

تعداد ترخیص

1132 1686 2236 2517                

متوسط مدت اقامت

6.04 6.1 5.36 5.76                

تعداد اعمال جراحی

273 422 539 511                

متوسط زمان پذیرش تا عمل  جراحی

3.01 4.46 4.85 5.77