شاخص های عملکردی سال ۱۳۹۶

شاخص های عملکردی سال 1396

شاخص

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

 مهر  

 آبان  

 آذر

  دی 

بهمن

اسفند 

تعداد بستری

1694

2332

2260

 2163

 2524

 2255

2247 2269 2199 2259 2317 1402

درصد اشغال تخت

58.17%

88.30%

80.78%

 74.82%

 86.59%

 81.70%

80.35% 0%89.74 0%86.84 91.05% 88.62% 78.04%

تعداد ترخیص

1305

2267

2303

 2050

 2437

 2249

2109 2231 2162 2182 2274 1717

متوسط مدت اقامت

6.55

6.5

6.59

 6.08

 5.97

 6.57

6.68 6.71 6.69 6.8 6.72 7.68

تعداد اعمال جراحی

314

554

529

 417

 543

 480

457 524 517 532 532 376

متوسط زمان پذیرش تا عمل جراحی

4

5.84

7.04

6.07

6.09

6.7

4.97

6.26

5.97

5.78 6.07 6.63