جدول الکترونیکی خود ارزیابی بخشها/ واحدها براساس استانداردهای اعتباربخشی سال ۱۳۹۵جدول الکترونیکی خود ارزیابی بخشها/ واحدها براساس استانداردهای اعتباربخشی سال 1395

 

فنی و مهندسی

 

مدیریت داروئی

پیشگیری و بهداشت

 

مدیریت اطلاعات

 

آزمایشگاه و بانک خون

 

مراقبت های پرستاری

 

 تصویر برداری

 

مدیریت منابع انسانی