آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها و چک لیستها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۱۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فایل خودارزیابی بخش اتاق عمل و بیهوشیحذف شده بود
فایل خودارزیابی بخش آی سی یوحذف شده بود
فایل خودارزیابی حقوق گیرنده خدمتحذف شده بود
فایل خودارزیابی انبار و تدارکاتحذف شده بود
فایل خودارزیابی واحد بهداشت محیطحذف شده بود
فایل خودارزیابی بخش اورژانسحذف شده بود
فایل خودارزیابی امورمالیحذف شده بود
فایل خودارزیابی آزمایشگاهحذف شده بود
فرم رضایت آگاهانه بیمارحذف شده بود
فرم گزارش ماهانه تعداد دفعات رخدادحذف شده بود
فرم گزارش ماهانه ترخیص با رضایت شخصیحذف شده بود
فرم تغییر مستنداتحذف شده بود
فرم برنامه بهبود کیفیتحذف شده بود
دستورالعمل تزریقات ایمندستورالعمل ها
اسلاید های آموزش SBARحذف شده بود
فرم SBARحذف شده بود
دستورالعمل استفاده از چک لیست جراحی ایمندستورالعمل ها
راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت حین تحویل بیماردستورالعمل ها
شناسایی صحیح بیماران در بخش بستری و سرپاییدستورالعمل ها
ملاک های جشنواره حاکمیت بالینی سال ۱۳۹۱حذف شده بود