نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۹ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
فرم ثبت حوادث بیماراندستورالعمل ها
راهنمای پیشگیری از زخم فشاریدستورالعمل ها
راهنمای داروهای با اسامی و اشکال مشابهدستورالعمل ها
راهنمای داروهای با هشدار بالادستورالعمل ها
راهنمای داروهای حیات بخش و ضروریدستورالعمل ها
فرم گزارش فوری وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات در درمان بیماراندستورالعمل ها
الزامات اخذ رضایت آگاهانه و تشخیصی درمانی ( پروسیجرهای) تهاجمیدستورالعمل ها
بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیماردستورالعمل ها
جدول ارزیابی بهداشت محیطاسکن ها
جدول ارزیابی اورژانساسکن ها
جدول ارزیابی دیالیزاسکن ها
جدول ارزیابی استریلیزاسیوناسکن ها
جدول ارزیابی کمیته هااسکن ها
جدول ارزیابی CCUاسکن ها
جدول ارزیابی تاسیسات و ساختماناسکن ها
جدول ارزیابی انتقال خوناسکن ها
جدول ارزیابی آنژیوگرافیاسکن ها
راهنمای استریلیزاسیون فوریدستورالعمل ها
راهنمای پیشگیری از سقوط بیماردستورالعمل ها
راهنمای پیشگیری از اتصالات نادرست کاتترها و لوله هادستورالعمل ها