آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها و چک لیستها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فرآیندگزارش خطاهای درمانیفرم ها و چک لیستها
فرم گزارش فوری وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات در درمان بیماراندستورالعمل ها
فرم ثبت حوادث بیماراندستورالعمل ها
راهنمای پیشگیری از زخم فشاریدستورالعمل ها
راهنمای داروهای با اسامی و اشکال مشابهدستورالعمل ها
راهنمای داروهای با هشدار بالادستورالعمل ها
راهنمای داروهای حیات بخش و ضروریدستورالعمل ها
فرم گزارش فوری وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات در درمان بیماراندستورالعمل ها
الزامات اخذ رضایت آگاهانه و تشخیصی درمانی ( پروسیجرهای) تهاجمیدستورالعمل ها
بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیماردستورالعمل ها
جدول ارزیابی انتقال خوناسکن ها
راهنمای استریلیزاسیون فوریدستورالعمل ها
راهنمای پیشگیری از سقوط بیماردستورالعمل ها
راهنمای پیشگیری از اتصالات نادرست کاتترها و لوله هادستورالعمل ها
راهنمای تضمین صحت داروئی در فرآیند انتقال خدماتدستورالعمل ها
تحلیل ریشه ای عللتحلیل علل ریشه ای
دستورالعمل رفتار با کودکدستورالعمل ها
کودک آزاریدستورالعمل ها
دستورالعمل جراحی ایمندستورالعمل ها
ملاک های جشنواره حاکمیت بالینی ۱۳۹۲حذف شده بود