آیین نامه‌ها و فرم‌ها- حذف شده بود

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
ملاک های جشنواره حاکمیت بالینی ۱۳۹۲حذف شده بود
فایل خودارزیابی واحد تجهیزات پزشکیحذف شده بود
فایل خودارزیابی واحد مدارک پزشکیحذف شده بود
فایل خودارزیابی بخش فیزیوتراپیحذف شده بود
فایل خودارزیابی واحد کنترل عفونتحذف شده بود
فایل خودارزیابی مدیریت دفع پسماندحذف شده بود
فایل خودارزیابی بهداشت حرفه ایحذف شده بود
فایل خودارزیابی واحد منابع انسانیحذف شده بود
فایل خودارزیابی واحد تصویربرداریحذف شده بود
فایل خودارزیابی واحد تغذیهحذف شده بود
فایل خودارزیابی بخش استریلیزاسیون مرکزیحذف شده بود
فایل خودارزیابی وحد مدیریت پرستاریحذف شده بود
فایل خودارزیابی بخش آنژیوگرافیحذف شده بود
فایل خودارزیابی مدیریت داروئیحذف شده بود
فایل خودارزیابی لنژریحذف شده بود
فایل خودارزیابی بخشهای کودکانحذف شده بود
فایل خودارزیابی واحد فناوری اطلاعاتحذف شده بود
فایل خودارزیابی بانک خونحذف شده بود
فایل خودارزیابی بخشهای داخلیحذف شده بود
فایل خودارزیابی بخشهای جراحیحذف شده بود