شاخص های عملکردی سال ۱۳۹۹

شاخص های عملکردی سال 1399

 

شاخص

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

   مرداد

شهریور

مهر

  آبان

   آذر

دی

بهمن

  اسفند

تعداد بستری

185 1146 1657 1891 1633 1871 1490 1294 1513 1886 2064 1706

درصد اشغال تخت

27.45% 54.07% 62.89% 64.40% 55.49% 60.72% 53.59% 48.01% 54.48% 65.78% 73.80% 63.49%

تعداد ترخیص

150 913 1460 1931 1593 1799 1573 1243 1387 1773 2030 1853

متوسط مدت اقامت

7.28 5.25 5.66 6.17 5.43 5.59 5.51 5.88 5.59 5.66 5.81 6.17

تعداد اعمال جراحی

26 293 367 474 363 419 359 271 374 412 457 442

متوسط زمان پذیرش تا عمل  جراحی

7.7 3.53 5.59 6.35 5.38 5.66 6 5.46 6 5.2 7.7 5.6