شاخص های عملکردی سال ۱۳۹۸

شاخص های عملکردی سال 1398

شاخص

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

   مرداد

شهریور

مهر

  آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

تعداد بستری

        1650 2423 2091 2530 2307 2285 2313

2137

2385

2593

2353

627

درصد اشغال تخت

      64.81% 91.96% 77.84% 83.04% 81.46%

77.33%

83.68%

81.90%

83.54%

84.40%

83.67%

53.38%

تعداد ترخیص

       1284 2347 2061 2406 2351

2147

2282

2094

2319

2477

2349

1004

متوسط مدت اقامت

       5.24 6.37 6.53 5.81 5.93

6.02

6.15

6.44

5.95

5.71

6.09

8.42

تعداد اعمال جراحی

       291 595 501 579 499

460

553

512

503

501

465

217

متوسط زمان پذیرش تا عمل جراحی

       4.11 5.97 5.27 4.77 4.89 4.59 4.81 5.67 5.67 5.55 6

6.5