شاخص های عملکردی سال ۱۳۹۷

شاخص های عملکردی سال 1397

 

شاخص

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

   مرداد

شهریور

مهر

  آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

تعداد بستری

1577

2482

2054

2307

2337

2156

2432

2284

2284

2330

2229

1865

درصد اشغال تخت

69.69%

89.38%

79.01%

88.89%

86.69%

81.81%

86.09%

85.97%

88.67%

91.32%

85.99%

76.09%

تعداد ترخیص

1179

2387

2032

2189

2415

2086

2274

2256

2215

2232

2190

2147

متوسط مدت اقامت

6.01

6.47

6.61

6.52

6.3

6.58

5.84

6.3

6.4

6.81

6.55

6.65

تعداد اعمال جراحی

282

590

435

521

558

474

521

489

538

581

524

412

متوسط زمان پذیرش تا عمل  جراحی

3.37

5.71

4.93

5.26

5.47

4.5

5.84

5.78

5.23

5.11

5.32

6.53