برگزاری کارگاه توانمندسازی و آموزش ورود و دوره ای

۰۱ بهمن ۱۳۹۰ | ۱۵:۳۰ کد : ۲۶۹۶ اخبار
تعداد بازدید:۶۲
با توجه به تعدد گروههای شرکت کننده در جلسه هفته گذشته (مورخ 15/10/1390) کارگاهی برای تکمیل موارد جمع آوری شده در روز پنجشنبه مورخ 22/10/1390 در دو نوبت تشکیل شد.

با توجه به تعدد گروههای شرکت کننده در جلسه هفته گذشته (مورخ 15/10/1390) کارگاهی برای تکمیل موارد جمع آوری شده شامل دانش تئوریک و توانمندیهای حرفه ای بدو ورود و ضمن خدمت کارکنان مرکز  در روز پنجشنبه مورخ 22/10/1390 در دو نوبت 10:30- 9 و 12:30-11 در محل سالن D با حضور آقای دکتر مهرابی ، مسئول حاکمیت بالینی، مسئول بهبود کیفیت، کارشناسان حاکمیت بالینی و مسئولین اعتبار بخشی برگزار شد. از آنجا که در جلسه قبل مسئولین نیازهای آموزش بدو ورود و ضمن خدمت را تدوین نموده بودند، حاضرین به دو گروه پرستاری و غیر پرستاری تقسیم شدند. در نوبت اول (10:30- 9) گروه پرستاری و در نوبت دوم (12:30- 11) گروهها به تکمیل مطالب پرداختند. طی این دو جلسه گروهها مطالب تدوین شده را ارائه نمودند و مقرر شد تا پس از جمع بندی نهایی مطالب توسط آقای دکتر مهرابی پس از تصویب گروهها نسبت به تهیه چک لیست ارزیابی بدو ورود و دوره توجیهی توسط همکاران اقدامات لازم انجام پذیرد.


نظر شما :