انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

نوع خبر 
 
 کارگاه توانمندسازی مدیریت و رهبری توسط واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی برگزار شد.
کارگاه توانمندسازی مدیریت و رهبری روز یکشنبه تاریخ 24/10/1396 با حضور مترون، سوپروایزران و سرپرستاران مرکز توسط واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی برگزار شد.
چهارشنبه 27 دى 1396  11:40
 هفتمین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
هفتمین جلسه PACC در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
يکشنبه 3 دى 1396  12:46
 برگزاری کارگاه بازنگری برنامه بهبود کیفیت
برگزاری کارگاه بازنگری برنامه بهبود کیفیت
دوشنبه 22 تير 1394  14:33
 برگزاری کارگاه بازنگری برنامه بهبود کیفیت
کارگاه آموزشی بازنگری برنامه های بهبود کیفیت با حضور مترون، سوپروایزرها و سرپرستاران بخشهای بالینی مرکز برگزار شد.
يکشنبه 10 خرداد 1394  15:4