اسامی کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیمدرک تحصیلیکد پرسنلی
3بهزادمومنیآموزش بهداشت
4دکتر فرختافتاچیمتخصص پزشکی قانونی
2مهنازمایل افشارمدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
5مهتابآقابابائیمدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1دکتر رضاگل پیراپزشک عمومی، مدیریت خدمات بیمارستانی
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.