اسامی کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیمدرک تحصیلیکد پرسنلی
1دکتر رضاگل پیراپزشک عمومی، مدیریت خدمات بیمارستانی
2مهنازمایل افشارمدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
3بهزادمومنیآموزش بهداشت
4دکتر فرختافتاچیمتخصص پزشکی قانونی
5مهتابآقابابائیمدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.