انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :
شاخص های عملکردی سال 1396
شاخص های عملکردی شش ماه اول سال 1396
شاخص فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
تعداد بستری 1694 2332 2260      
درصد اشغال تخت 58.17% 88.3% 80.78%      
تعداد ترخیص 1305 2267 2303      
متوسط مدت اقامت 6.55 6.5 6.59      
تعداد اعمال جراحی 314 554 529      
متوسط زمان پذیرش تا عمل جراحی 4 5.84