انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :
شاخص های عملکردی سال 1396
شاخص های عملکردی شش ماه اول سال 1396
شاخص فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
تعداد بستری 1694 2332 2260  2163  2524  2255
درصد اشغال تخت 58.17% 88.3% 80.78%  74.82%  86.59%  81.7%
تعداد ترخیص 1305 2267 2303  2050  2437  2249
متوسط مدت اقامت 6.55 6.5 6.59  6.08  5.97  6.57
تعداد اعمال جراحی 314 554 529  417  543  480
متوسط زمان پذیرش تا عمل جراحی 4 5.84