انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :جدول الکترونیکی ارزیابی بخشها/ واحدها سال 1393


اتاق عمل و بیهوشی آنژیوگرافی اورژانس لنژری
CCU ICU آزمایشگاه   مدیریت پرستاری
تغذیه کودکان   فیزیوتراپی   تدارکات و انبار
تصویربرداری جراحی   منابع انسانی   داخلی
  انتقال خون   مدیریت و رهبری   دفع پسماند   حقوق گیرنده خدمت
  بهبود کیفیت   مهندسی پزشکی   تاسیسات و ساختمان   استریلیزاسیون
بهداشت محیط کنترل عفونت مدارک پزشکی مدیریت داروئی
بهداشت حرفه ای فناوری اطلاعات کمیته ها دیالیز
NICU    مشترکات بخشها