انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :


کمیته اتاق عمل

کمیته اخلاق حرفه ای و ارزشهای متعالی

کمیته اسناد و مدارک پزشکی

کمیته بانک خون

کمیته اعتباربخشی

کمیته مدیریت بحران

کمیته تجهیزات پزشکی

کمیته پیشنهادات، شکایات و قدردانی

کمیته تغذیه

کمیته ارزشیابی و حاکمیت بالینی

کمیته فنی و مهندسی

کمیته کارکنان و امور رفاهی

کمیته مدیریت تخت

کمیته مورتالیتی و موربیدیتی

کمیته آموزش و توانمندسازی کارکنان

کمیته دارو

کمیته بودجه و امور مالی

کمیته کنترل عفونت و بهداشت

کمیته ICU

کمیته CCU

کمیته اقدامات تهاجمی

شرح وظایف دبیر کمیته های بیمارستان