انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :کمیته های مرکز
ردیف عنوان کمیته
1 تیم مدیران اجرائی
2 کمیته بهداشت محیط
3 کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای
4 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
5 کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا
6 کمیته درمان، دارو و تجهیزات پزشکی
 7 کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی
8 کمیته اورژانس/ تعیین تکلیف بیماران/ تریاژ
9 کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات
10 کمیته کنترل عفونت
11 کمیته مرگ و میر و عوارض، آسیب شناسی نسوج
12 کمیته پایش و سنجش کیفیت
13 کمیته طب انتقال خونشرح وظایف
شرح وظایف رئیس ( جانشین رئیس) کمیته های مرکز
شرح وظایف دبیر کمیته های مرکز
شرح وظایف اعضاء کمیته های مرکز