انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :برنامه آموزشی اعتباربخشی و ایمنی بیمار 1396
ردیف تاریخ گروه هدف عنوان دوره زمان محل برگزاری
1 1396/01/16 سوپروایزران و سرپرستاران توجیهی اعتباربخشی نسل سوم 10:00-12:00 سالن D
2 1396/01/23 سوپروایزران و سرپرستاران توجیهی کنترل عفونت و ایمنی بیمار 10:00-12:00 سالن D
3 1396/01/30 سوپروایزران و سرپرستاران توجیهی مدیریت داروئی 09:30-11:30 سالن A
4 1396/02/06 سوپروایزران و سرپرستاران و مسئولین آمادگی ارزیابی اعتباربخشی 10:00-13:00 سالن D
5 1396/02/07 دستیاران تخصصی و فوق تخصصی اعتباربخشی و ایمنی بیمار 10:00-11:00 سالن B
6 1396/04/18 مسئولین شیفت ها مدیریت خطر و ایمنی بیمار 09:00-11:00 سالن B
7 1396/04/24 مسئولین شیفت ها مدیریت خطر و ایمنی بیمار 09:00-11:00 سالن B
8 1396/07/01 دستیاران جدیدالورود سلامت شغلی، ایمنی بیمار و فرآیند ثبت خطا 11:00- 10:30 سالن D
9 1396/07/02 سوپروایزران و سرپرستاران آمادگی ارزیابی اعتباربخشی عالی 12:00- 09:00 سالن D
10 1396/07/11 پرستاران جدیدالورود اعتباربخشی و ایمنی بیمار 12:00-13:00 سالن B
11 1396/09/27 پرستاران ایمنی بیمار: کاهش خطاهای داروئی و پیشگیری از سقوط بیمار 10:00-12:00 سالن D
12 1396/10/03 مترون، سوپروایزران و سرپرستاران مبانی کیفیت 13:00-16:00 سالن D
13 1396/10/10 مترون، سوپروایزران و سرپرستاران محاسبه و نحوه چینش نیرو 13:00-16:00 سالن D
14 1396/10/11 پرستاران جدیدالورود اعتباربخشی و ایمنی بیمار 12:00-13:00 سالن B
15 1396/10/17 مترون، سوپروایزران و سرپرستاران اصول مدیریت و رهبری 13:00-16:00 سالن D
16 1396/10/24 مترون، سوپروایزران و سرپرستاران اصول مدیریت و رهبری 13:00-16:00 سالن D
17 1396/11/01 مترون، سوپروایزران و سرپرستاران آشنائی با شرح وظایف سوپروایزر 13:00-16:00 سالن D
18 1396/11/15 مترون، سوپروایزران و سرپرستاران جمع بندی دوره های برگزار شده 13:00-16:00 سالن D
19 1396/11/29 مترون، سوپروایزران و سرپرستاران ارتباط موثر 13:00-16:00 سالن D
20 1396/12/06 مترون، سوپروایزران و سرپرستاران برنامه عملیاتی و بهبود کیفیت 13:00-16:00 سالن D
21 1396/12/23 پرستاران ایمنی بیمار 10:00-12:00 سالن B